Samospráva obce - RADOBICA

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Samospráva obce

SAMOSPRÁVA

Obec Radobica je samostatným územným samosprávnym a správnym celkom Slovenskej republiky združujúcim občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Územie obce Radobica je územný celok.Obec Radobica je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Obec Radobica hospodári a nakladá aj s majetkom štátu, ktorý jej bol zverený v súlade s platnou právnou úpravou.

Základné ustanovenia

Orgánmi obce Radobica sú: Obecné zastupiteľstvo obce Radobica a starosta obce Radobica. Obecné zastupiteľstvo obce Radobica zriaďuje na základe osobitných právnych predpisov a podľa potrieb obce orgány obecného zastupiteľstva, ktorými sú komisie obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo podľa potreby zriaďuje aj iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány a stanovuje rozsah ich pôsobnosti.

Obecné zastupiteľstvo
Radobica

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Radobica zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Radobica na štyri roky. Obecné zastupiteľstvo obce Radobica má 7 poslancov.

Starosta obce:
ELENA VALENTEJE,Mgr.

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce. V administratívno-právnych vzťahoch je správnym orgánom (ust. § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb.), a v daňových a poplatkových vzťahoch je správcom dane (ust. § 1a písm. b) zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení zmien a doplnkov).

Zástupca starostu:
RASTISLAV ŠEBESTA

Starosta má jedného zástupcu, ktorý je volený na návrh starostu, obecným zastupiteľstvom spravidla na celé funkčné obdobie, z poslancov obecného zastupiteľstva. Zástupca starostu zastupuje starostu v čase jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie. Obecné zastupiteľstvo môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať.

Hlavný kontrolór obce: Ing.
DANA KUCMANOVÁ

Hlavný kontrolór obce vykonáva kontrolu plnenia úloh obce vyplývajúcich z jej pôsobnosti v súlade s platnou právnou úpravou. Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou, iného zamestnanca obce a s funkciou podľa osobitných zákonov. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na dobu 6 rokov.

Komisie obecného zastupiteľstva


Obecné zastupiteľstvo obce Radobica zriaďuje na ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Radobica dňa 27. 12. 2010 tieto stále komisie:

•Komisia výstavby,územného plánovania a dopravy
•Komisia finančná pre správu obecného majetku
•Komisia kultúry,športu a mládeže,školstva a sociálnej starostlivosti
•Komisia verejného poriadku a životného prostredia

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány a stanovuje rozsah ich činnosti podľa miestnych podmienok a potrieb. Členov komisie volí obecné zastupiteľstvo z poslancov obecného zastupiteľstva a z iných osôb, spravidla s odbornosťou súvisiacou s činnosťou komisie. Každá komisia má predsedu a tajomníka komisie. Predsedu komisie volí obecné zastupiteľstvo z členov komisie, ktorý sú zároveň poslancami zastupiteľstva.

Obecný úrad
Radobica

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad je zložený zo zamestnancov obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu. Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce. Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce.

Právomoci a kompetencie


Obec je povinná vykonávať svoje samosprávne funkcie vymedzené v zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, najmä v § 4 ods. 3, v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch.

Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky činnosti súvisiace so správou obce a jej majetku, samostatne zabezpečuje všetky úlohy vyplývajúce z jej samosprávnej pôsobnosti stanovenej osobitným zákonom, ak takéto činnosti v zmysle osobitného zákona nevykonáva štát alebo poverená právnická alebo fyzická osoba.

Majetok obce


Majetok obce tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce, pohľadávky a iné majetkové práva obce. Rozsah majetku obce vyplýva z osobitnej právnej úpravy (napr. zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov).

Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú „Zásady hospodárenia s majetkom obce
Radobica“, ktoré schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Radobici (ust. § 9 ods.
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a doplnkov).

Financovanie


Obec financuje svoju činnosť a potreby z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií a iných zdrojov v súlade s právnymi predpismi. Obec môže financovať svoju činnosť pri plnení úloh obce aj z prostriedkov združených s inými obcami, (mestami), so samosprávnymi krajmi, a s inými právnickými a fyzickými osobami. Obec môže financovať svoje potreby aj z prostriedkov mimorozpočtových peňažných fondov, zo zisku z podnikateľskej činnosti, z návratných zdrojov financovania, a zo združených prostriedkov.

Obci môžu byť poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Rozsah účelových a neúčelových dotácií je upravený pre kalendárny rok rozpočtovými pravidlami Slovenskej republiky.

Rozpočet


Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce zostavovaný v súlade s platnou právnou úpravou a schvaľovaný Obecným zastupiteľstvom v Radobici. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmeny rozpočtu, kontroluje čerpanie prostriedkov z rozpočtu obce a schvaľuje záverečný účet obce. Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť.

Pred schválením sa rozpočet obce a záverečný účet obce musí zverejniť najmenej na dobu pätnástich dní na úradnej tabuli v obci, aby sa k nemu mohli vyjadriť obyvatelia obce (ust. § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.).

Účtovníctvo o stave majetku obce, o výnosoch, príjmoch a výdavkoch a finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu vedie Obecný úrad v
Radobici.

Výsledky hospodárenia obce, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov obce obsahuje záverečný účet obce, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

Ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor(ust. § 9 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. v znenízmien a doplnkov).

 
webmaster@radobica.sk

Aktualizované

TOPlist
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky