Obecné zastupiteľstvo - RADOBICA

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Obecné zastupiteľstvo

SAMOSPRÁVA

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Radobica zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Radobica na 4 roky.Počet poslancov je určený zákonom. Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä :

a, určovať zásady hospodárenia
b, schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny
c, schvaľovať územný plán
d, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky
e, rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobit. predpisov
f, určovať náležitosti miestnej dane alebo poplatku
g, vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a   rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov
h, uznášať sa na nariadeniach
i, schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení § 21 ods.1. zak.369/902b
j, určovať plat starostu a hlav. kontrolóra
k, schvaľovať poriadok zamestnancov
l, zariaďovať, zrušovať a kontrolovať príspevkové organizácie
m, schvaľovať združovanie obec. prostriedkov a činnosti a účasť v združeniach
n, udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania
o, ustanoviť erb obce ,vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce
p, schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného a nehnuteľného majetku


Obecné zastupiteľstvo plní funkcie vyplývajúce z pôsobnosti a právomoci obce, rozhoduje o ďalších dôležitých otázkach obecného, príp. regionálneho významu. Obecné zastupiteľstvo sa schádza na riadnych a mimoriadnych zasadnutiach. Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné.

Obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia na plnenie úloh samosprávy obce. Uznesením obecného zastupiteľstva sa ukladajú úlohy spravidla obecnej rade, komisiám, poslancom obecného zastupiteľstva, hlavnému kontrolórovi
.

Poslanci OZ

Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Obecné zastupiteľstvo obce
Radobica7 poslancov.
Poslanec je oprávnený najmä predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom obce návrhy, podnety, a pripomienky, interpelovať starostu, príp. členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa ich práce, požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou, od vedúcich rozpočtových, príspevkových organizácií a iných subjektov s majetkovou účasťou obce vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činností, požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci, zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce a hlavný kontrolór obce, požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.

Poslanci obecného zastupiteľstva:
  
Jozefína Trníková, Mgr.              
Ľubomír Brida                 
Andrea Jančichová                 
Ivan Kmeť
            
Ján Bevelágua        
Milan Čmiko
Rastislav Šebesta
    
           

 
webmaster@radobica.sk

Aktualizované

TOPlist
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky