Matrika - RADOBICA

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Matrika

SAMOSPRÁVA

Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky, a štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine.

Do matriky sa zapisujú údaje o narodení, uzavretí manželstva a úmrtí a údaje o iných skutočnostiach rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu, najmä údaje o osvojení, určení rodičovstva a o rozvode manželstva (ďalej len "matričné udalosti").


Predmetom zápisu do nej sú matričné udalosti, ktoré nastali na území Slovenskej republiky a v cudzine, ak ide o štátneho občana Slovenskej republiky.


Matriku tvorí kniha narodení, kniha manželstiev a kniha úmrtí. Kniha narodení a kniha úmrtí sa vedie osobitne pre každú obec; kniha manželstiev sa vedie ako jediná.
Matrika je verejná listina. Verejnými listinami sú aj rodný list, sobášny list a úmrtný list (ďalej len "úradný výpis"), potvrdenia vyhotovené o údajoch zapísaných v matrike a doslovné výpisy z matrík.


Matriku pre obec Radobica vedie obec Horná Ves ako výkon štátnej správy.

Zdroj : www.portal.gov.sk

__________________________________________________________________________________________________________

Kontakt:

Obecný úrad Horná Ves - Matrika
Horná Ves 191
972 48 Horná Ves


Telefón: 046/5492051  
Fax: 046/5492049
E-mail: obechornaves@atlas.sk

Úradné hodiny:

Pondelok
07:30 - 11:30, 12:00 - 15:30

Utorok
07:30 - 11:30, 12:00 - 15:30

Streda
07:30 - 11:30, 12:00 - 16:30

Štvrtok
07:30 - 11:30, 12:00 - 15:30

Piatok
07:30 - 11:30, 12:00 - 14:30

Zdroj : www.statnasprava.sk

______________________________________________________________________________________________

Zápis narodenia dieťaťa

Na zápis narodenia dieťaťa do matriky je príslušný matričný úrad podľa miesta narodenia. Matrika vystaví rodný list a žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa.  

Potrebné je predložiť:
•dieťa narodené v platnom manželstve (vybavuje spravidla otec dieťaťa):
◦občiansky preukaz rodičov,
◦sobášny list,
•dieťa narodené slobodnej matke:  
◦občiansky preukaz matky (v prípade, že otcovstvo nebude určené súhlasným vyhlásením rodičov na matrike),
◦občiansky preukaz a prítomnosť obidvoch rodičov (v prípade, že otcovstvo bude určené súhlasným vyhlásením rodičov na matrike),
•dieťa narodené rozvedenej matke:  
◦právoplatný rozsudok o rozvode,
◦občiansky preukaz,
•dieťa narodené vdove:
◦sobášny list,
◦úmrtný list zosnulého manžela,
◦občiansky preukaz.
Poplatky: bez poplatku.

Doba vybavenia: na počkanie
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Úmrtie

Na zápis úmrtia do matriky je príslušný matričný úrad podľa miesta úmrtia.

Potrebné je predložiť:
•3x list o prehliadke mŕtveho potvrdené prehliadajúcim a ošetrujúcim lekárom,
•občiansky preukaz zosnulého.
Poplatky: bez poplatku.

Doba vybavenia: na počkanie
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Uzavretie manželstva

Na uzavretie civilného sobáša je príslušný matričný úrad podľa trvalého bydliska jedného zo snúbencov. Pri predkladaní žiadosti o uzavretie manželstva musia byť na matričnom úrade prítomní obidvaja snúbenci.

Manželstvo môže byť uzavreté aj na inom matričnom úrade. Príslušným matričným úradom na spísanie žiadosti a vystavenie povolenia na uzavretie manželstva na inom matričnom úrade je matričný úrad podľa trvalého pobytu jedného zo snúbencov. Úkon je spoplatnený.

Pri cikrevnom sobáši sa žiadosť o uzavretie manželstva podáva na matričnom úrade podľa sídla farského úradu, tento matričný úrad vystaví aj sobášny list.

Žiadosť o uzavretie manželstva sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré Vám na požiadanie vydá matrikárka. K žiadosti je potrebné pripojiť:
•rodné listy snúbencov,
•platné občianske preukazy,
•právoplatné rozhodnutie okresného súdu o rozvode manželstva (u rozvedených),
•úmrtný list (u ovdovelých),
•právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo (u maloletých od 16 do 18 rokov),
•cudzinci predložia všetky uvedené doklady s prekladom do slovenského jazyka (prípadne aj s vyšším overením tzv. apostillou) a doklad o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva.
Snúbenci sa môžu dohodnúť, či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom, alebo či si ponechajú každý svoje doterajšie priezvisko, alebo či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom a druhý si ponechá aj svoje doterajšie priezvisko. Ak si ponechajú každý svoje doterajšie priezvisko, vyhlásia, ktoré z ich priezvisk bude priezviskom spoločných detí. Ak si jeden z nich ponechá popri spoločnom priezvisku aj svoje doterajšie priezvisko, priezviskom spoločných detí bude ich spoločné priezvisko.

Ak nevesta má už dieťa, ktorého otec nie je známy, môže sa so snúbencom dohodnúť, že ich spoločné priezvisko bude aj priezviskom tohto jej dieťaťa. Otcom dieťaťa týmto daním priezviska sa manžel matky nestáva.

Ak ženích alebo nevesta majú deti, ktorých otec alebo matka sú známi: priezvisko dieťaťa (detí) sa uzavretím manželstva nemení. Zmena priezviska týchto detí sa môže vykonať len podľa osobitných predpisov.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Poplatky:

•16,50 € - povolenie uzatvoriť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky,
•16,50 € - uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky,
•16,50 € - povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby,
•66,- € - povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti,
•33,- € - povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom, alebo medzi cudzincami,
•66,- € - uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom,
•165,50 € - uzavretie manželstva medzi cudzincami,
•199,- € - uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.

Doba vybavenia: na počkanie
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Vydanie druhopisu matričných dokladov

Výpis z matričných kníh, tzv. druhopis, je možné vydať na požiadanie osobe, ktorej sa matričná udalosť dotýka alebo rodinnému príslušníkovi.

Potrebné je predložiť: občiansky preukaz.

Poplatky: 1,50 € (45,- Sk).

Doba vybavenia: na počkanie
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Zmena priezviska po rozvode


Do 3 mesiacov od právoplatného rozhodnutia súdu sa zmena priezviska urobí bez poplatku na matričnom úrade podľa miesta uzavretia manželstva. Po 3 mesiacoch sa môže urobiť zmena priezviska za poplatok na Obvodnom úrade v Žiari nad Hronom.

Potrebné je predložiť:

•žiadosť,
•platný občiansky preukaz,
•sobášny list,
•právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode (s vyznačením právoplatnosti).
Poplatky: bez poplatku.

Doba vybavenia: na počkanie

Zdroj : www.portal.gov.sk

 
webmaster@radobica.sk

Aktualizované

TOPlist
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky