Komisie - RADOBICA

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Komisie

SAMOSPRÁVA

Komisie sú zriadené Obecným zastupiteľstvom ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc. Členov komisie volí obecné zastupiteľstvo z poslancov obecného zastupiteľstva a z iných osôb, spravidla s odbornosťou súvisiacou s činnosťou komisie. Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však raz štvrťročne.

Obecné zastupiteľstvo obce Radobica zriaďuje na ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce
Radobica dňa 14. 12. 2014 tieto stále komisie:

Komisia výstavby,územného plánovania a dopravy
Predseda : ĽUBOMÍR BRIDA
Členovia:
JÁN BEVELAGUA ,ĽUBO BARTOLEN ,VLADIMÍR JOKALA ,JÁN POVODA
--------------------------------------------------------------------------------
Komisia finančná pre správu obecného majetku
Predseda :
Mgr.ELENA VALENTEJE
Členovia: I
ng.PAVEL ŠVARC ,IVETA FRANCOVÁ
--------------------------------------------------------------------------------
Komisia kultúry, športu, turistiky, sociálnej starostlivosti a voľnočasových aktivít

Predseda : Mgr.JOZEFÍNA TRNÍKOVÁ  
Členovia: PETER FRANC ,
MÁRIA BRIDOVÁ ,RENATA KMEŤOVÁ , VALÉRIA BRIDOVÁ
--------------------------------------------------------------------------------
Komisia verejného poriadku a životného prostredia
Predseda : I
ng.MILAN BRIDA
Členovia:
MIROSLAV KMEŤ ,ŠTEFAN FRANC ,ANTON URBAN
--------------------------------------------------------------------------------
Komisia
na posúdenie verejného záujmu
Predseda : Ing.MILAN BRIDA
Členovia: Mgr.ELENA VALENTEJE
,PETER FRANC

Stanovy, činnosť a rokovací poriadok obecných komisií

Komisie vypracúvajú stanoviská k záležitostiam a materiálom prerokúvaným orgánmi obce, vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce, kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva a obecnej rady, dozerajú na hospodárenie s majetkom obce, prípadne majetkom prenechaným obci do dočasného užívania, kontrolujú vybavovanie sťažností, oznámení a podnetov obyvateľov obce.

Zasadnutie komisie zvoláva a vedie jej predseda. Zásady rokovania a uznášania sa komisií si ustanoví komisia na svojom prvom zasadnutí, alebo obec v Rokovacom poriadku komisií Obecného zastupiteľstva v
Radobici, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

 
webmaster@radobica.sk

Aktualizované

TOPlist
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky