Komisie - RADOBICA

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Komisie

SAMOSPRÁVA

Komisie sú zriadené Obecným zastupiteľstvom ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc. Členov komisie volí obecné zastupiteľstvo z poslancov obecného zastupiteľstva a z iných osôb, spravidla s odbornosťou súvisiacou s činnosťou komisie. Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však raz štvrťročne.

Obecné zastupiteľstvo obce Radobica zriaďuje na ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce
Radobica tieto stále komisie:

Komisia výstavby, územného plánovania a dopravy :
Ľubomír Brida - predseda
Róbert Viola, Peter Vlčák, Ľubomír Pravda, Ján Bevelagua, Milan Čmiko, Ivan Kmeť
,Rastislav Šebesta - členovia

--------------------------------------------------------------------------------
Komisia financií a správy obecného majetku :
Andrea Jančichová
- predseda
Blažena Kollárová, Karol Síkora - členovia

--------------------------------------------------------------------------------
Komisia kultúry, športu a mládeže :

Mgr. Jozefína Trníková - predseda  
Mária Bridová, Renáta Kmeťová, Jarmila Poliaková, Ľuboš Bartolen, Viera
Bevelaguová, Peter Franc
- členovia

--------------------------------------------------------------------------------
Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
:
Milana Čmiko - predseda
Mgr. Jozefína Trníková a Andrea Jančichová - členovia


--------------------------------------------------------------------------------
Stanovy, činnosť a rokovací poriadok obecných komisií


Komisie vypracúvajú stanoviská k záležitostiam a materiálom prerokúvaným orgánmi obce, vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce, kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva a obecnej rady, dozerajú na hospodárenie s majetkom obce, prípadne majetkom prenechaným obci do dočasného užívania, kontrolujú vybavovanie sťažností, oznámení a podnetov obyvateľov obce.

Zasadnutie komisie zvoláva a vedie jej predseda. Zásady rokovania a uznášania sa komisií si ustanoví komisia na svojom prvom zasadnutí, alebo obec v Rokovacom poriadku komisií Obecného zastupiteľstva v
Radobici, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

 
webmaster@radobica.sk

Aktualizované

TOPlist
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky