Hlavný kontrolór - RADOBICA

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Hlavný kontrolór

SAMOSPRÁVA

Ing. Dana Kucmanová

Kontakt:
e-mail: kucmanova@pobox.sk
 
Úlohy hlavného kontrolóra
Hlavný kontrolór obce

•vykonáva kontrolu:

◦zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce,
◦príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,
◦priebehu vybavovania sťažností a petícií,
◦dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce,
◦plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,
◦dodržiavania interných predpisov obce a plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi,
•predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti,
•vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
•predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
•predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti,
•spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia,
•vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
•je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,
•plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.


Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov.

 
 
webmaster@radobica.sk

Aktualizované

TOPlist
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky