Ako nakladať s odpadom - RADOBICA

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Ako nakladať s odpadom

INÉ

INFORMÁCIE A POKYNY
k systéme zberu separovaného odpadu a k zberu, preprave a likvidácii komunálneho odpadu  na území obce
RADOBICA

ČO  A AKO  BUDEME SEPAROVAŤ ?
Spôsob separácie sa nemení, naďalej budeme vyseparované komodity dávať do plastových vriec , ktoré budú zberať Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o. Stredisko  separovaného zberu odpadov, Pod Šípkom 1129/9 Partizánske v zmysle Kalendára zberu separovaného odpadu.

Kalendár zvozu separovaného odpadu na rok 2019

Zvážanie odpadu z osady CEROVÁ sa uskutočňuje vždy prvú sobotu v mesiaci

Separuje sa:

PLASTY A TETRA PACKY
ÁNO:
PET FĽAŠE O OBJEME 0,3 AŽ 3 LITRE – PLASTOVÉ FĽAŠE OD MINERÁLNYCH A STOLOVÝCH VÔD, MALINOVIEK, SIRUPOV, OD  RASTLINNÝCH OLEJOV, ČÍRE A FAREBNÉ IGELITOVÉ TAŠKY, MIKROTÉNOVÉ VRECKÁ, FĽAŠE/OBALY OD DESTILOVANEJ VODY, OD KOZMETICKÝCH A ČISTIACICH PRÍPRAVKOV(SAPONÁTY AVIVÁŽ, PRACIE PROSTRIEDKY, ŠAMPÓNY),TÉGLIKY OD JOGURTOV, SMOTANY, NÁTIERKOVÝCH MASIEL
          TETRA PACK-y od ovocných štiav, džúsov, trvanlivého mlieka, smotany, vína...dovolené je ponechať etikety a plastové uzávery, fľaše musia byť vypláchnuté a pre zmenšenie  objemu stlačené.

NIE:  veľmi znečistené plasty (zeminou, farbami,...), papier, sklo, kovy, polystyrén, fľaše od náterových hmôt, alobal,   
          celofán,  obaly z kávy,  kakaa, vreckových polievok, obaly kombinované so sklom, kovom, textilom (obrusy), guma,  
          MOLITAN, PODLAHOVÉ  KRYTINY, OBALY Z MOTOROVÉHO OLEJA A ROPNÝCH PRODUKTOV.

______________________________________________________________________________________________________________________
SKLO
ÁNO: sklo všetkých farieb, nevratné sklenené fľaše od nápojov, sklenené črepy, fľašky od kozmetických prípravkov,
          tabuľové sklo, poháre od konzervovaných potravín (zelenina, kompót, horčica, detská výživa, pochutiny, káva)
          .... TREBA ODSTRÁNIŤ KOVOVÉ A PLASTOVÉ UZÁVERY, VIEČKA A VYPLÁCHNUŤ.

NIE: porcelán, keramika, žiarovky a žiarivky, neonky, ploché sklo s drôtenou vložkou, ploché sklo lepené fóliou,
        dymové  sklo, sklo olovnaté, varné sklo, plexisklo, zrkadlá autosklo, teplomer, viečka od pohárov kovové vrchnáky
        a plastové uzávery, sklo s prímesami kovov, uhlie, uhoľný prach, zemina, štrk, kamene, kovy, TV obrazovky,
        PLASTY, DREVO, TEXTIL, PAPIER, ŽELEZNÁ RUDA A INÉ NEČISTOTY...

______________________________________________________________________________________________________________________
PAPIER
ANO: noviny, knihy, časopisy, listy, obálky, pohľadnice, letáky, papierové vrecká od múky, cukru, počítačový papier,
          výkresy, zošity,  katalógy, lepenky, kartónové a papierové škatule (od pracích práškov, liekov, obuvi....)
          telefónne zoznamy, plagáty, obalový papier, kartónové pláta od vajíčok.... treba odstrániť sponky na spisy,
          plastovú lepiacu textilnú alebo plastovú súčasť.

NIE: papier potiahnutý fóliou (tetra pack-viac vrstvový obal od džúsu alebo mlieka, šumienky, kávy...), mastný papier,
        kopírovací a faxový papier, plastové pláta od vajíčok, fólie, celofán, obaly zo sladkostí a slaností, z pizze, vata,
        papierové vreckovky a utierky, servítky, papier znečistený olejmi, zvyškami potravín, použité tapety, plienky,
        papier  oblepený lepiacou páskou, plasty, sklo, kovy....
______________________________________________________________________________________________________________________
KOVOVÝ ODPAD
ÁNO: HLINÍKOVÉ (AL) PRÍBORY, RIAD, HRNCE A NÁRADIE, PLECHOVKY OD NÁPOJOV (COCA-COLY PIVA),AL SÚDKY OD PIVA,
          skrutkovacie uzávery od alko a nealko nápojov, kompotové viečka, Al kozmetické výrobky.
          ŽELEZNÉ (FE) PLECHOVKY A KONZERVY OD POLOTOVAROV A VŠETOK DROBNÝ KOVOVÝ ODPAD DO VEĽKOSTI 5 L VEDRA

NIE: sprejové nádoby, tuby, kovy veľmi znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami,
       veľké kusy kovového odpadu, elektronický odpad, sklo, plasty, papier, ostatné druhotné suroviny...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VEĽKOOBJEMOVÝ ODPAD
VEĽKOOBJEMOVÝ ODPAD PATRÍ DO VEĽKOOBJEMOVÝCH KONTAJNEROV. O ČASE A SPÔSOBE ZBERU VEĽKOOBJEMOVÉHO ODPADU  VÁS BUDEME V DOSTATOČNOM PREDSTIHU INFORMOVAŤ OBVYKLÝM SPÔSOBOM – PROSTREDNÍCTVOM OBECNÉHO ROZHLASU, VO VÝVESNEJ SKRINKE OBECNÉHO ÚRADU.


NEBEZPEČNÝ ODPAD
PÔVODCOVIA SÚ POVINNÍ ZHROMAŽĎOVAŤ A UKLADAŤ NEBEZPEČNÝ ODPAD ODDELENE DO VLASTNÝCH OBALOV DO ČASU  JEHO ZBERU, KTORÝ SA BUDE VYKONÁVAŤ 2X ROČNE. (JEDNÁ SA O BATÉRIE, OLEJE A TUKY, ŽIARIVKY, OBALY OD FARIEB A NEBEZPEČNÝCH LÁTOK )
ZBER SA USKUTOČNÍ  PO OZNÁMENÍ  PRIAMO OD OBČANOV DO MOBILNÉHO VOZIDLA PRED BUDOVOU OBECNÉHO ÚRADU.

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnym odpad
om a drobným stavebným odpadom ako aj o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vyplýva pre každého pôvodcu odpadu povinnosť:

- zapojiť sa do obcou zvoleného systému zberu, prepravy a likvidácie komunálneho odpadu

- vytriediť z vlastného komunálneho odpadu papier,tetrapack, sklo, plastové fľaše, drobný kovový odpad a odpad s obsahom škodlivín, elektroodpad

- platiť obci miestny poplatok za komunálny odpad

VŠEOBECNÉ POKYNY:
- vrecia nepreťažujte a nezaväzujte – pre lepšiu manipuláciu s vyseparovaným odpadom

- obaly s vytriedeným odpadom uchovávajte vo svojich nehnuteľnostiach (dvor, komora, pivnica a pod.)
a na viditeľné a dostupné miesto ich vyložte v deň zberu do 06 hodiny ráno (prípadne večer predtým)

- separovaný zber zabezpečujú TS mesta Partizánske, spol. s r. o. Stredisko Separovaného zberu odpadov
v zmysle Kalendára zvozu separovaného odpadu na rok 201
2

- ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU DO 110 L NÁDOBY (TZV. KUKA) ZABEZPEČUJÚ TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA PARTIZÁNSKE, SPOL. S R. O.  PODĽA DOHODNUTÉHO HARMONOGRAMU KAŽDÝ DRUHÝ TÝŽDEŇ  ( UTOROK).
Zberné nádoby pri rodinných domoch (KUKA nádoby) musia byť umiestnené   na
miestach, kde neprekážajú v prechodoch.

- zber odpadu s obsahom škodlivín v našej obci zabezpečuje firma
na základe vyžiadania 2x ročne.

- o každej prípadnej zmene v systéme zberu odpadov Vás budeme včas informovať .

UPOZORŇUJEME NA SKÚSENOSŤ
Nedôsledne sa separuje  - v  KUKA nádobách ostáva veľa PET-fliaš, papiera a skla (potom sú KUKA nádoby preplnené. Cyklus vývozov je nastavený na skutočnosť, že sa odpad separuje!)

Vytriedený odpad je pomiešaný – napr. papier s plastmi a pod.

VYTRIEDENÝ ODPAD JE ZNEČISTENÝ – NIEKTORÍ OBČANIA DO PLASTOVÝCH VRIEC HÁDŽU ŠUPY OD ZEMIAKOV, ŠPINAVÉ PLIENKY,  VLOŽKY, TOPÁNKY A PODOBNE. V PRÍPADE , ŽE PRED VAŠOU NEHNUTEĽNOSŤOU SA BUDE NACHÁDZAŤ PLASTOVÉ VRECE S UVEDENÝM OBSAHOM NEBUDE ODOBRATÉ A BUDE PONECHANÉ OBČANOVI NA VYSEPAROVANIE.


Vážení spoluobčania
VERÍM, ŽE  SVOJÍM  UVEDOMELÝM PRÍSTUPOM PRISPEJETE K RIADNEMU A VČASNÉMU PLNENIU ZÁKONNEJ POVINNOSTI, KTORÁ PRE NÁS VŠETKÝCH VYPLÝVA ZO ZÁKONA 223/2001 Z. Z.  O ODPADOCH A TAK SPOLOČNE DOCIELIME, ŽE NAŠA OBEC BUDE KRAJŠIA A ČISTEJŠIA.
                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                             


 
webmaster@radobica.sk

Aktualizované

TOPlist
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky